I. DEFINICJE

Organizator – portal PumpLab, reprezentowany przez Woo Agency z siedzibą w Krakowie (30-732),
ul. Konstantego Brandla 3, NIP 6793179154, KRS 0000765626, będąca organizatorem Konkursu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Konkurs – skierowane do Uczestników wydarzenie zatytułowane Top Eco Innovation, organizowane przez Organizatora w trakcie Green Energy Congress, na podstawie Regulaminu, w celu nagrodzenia Uczestników wybranych przez jury Konkursu tytułem, zależnym od kategorii: zwycięzca w kategorii Produkt, zwycięzca w kategorii Usługa, zwycięzca w kategorii CSR, ogłaszane każdorazowo za pośrednictwem Portalu oraz Strony internetowej konkursu.

Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu.

Portal – strona internetowa Organizatora prowadzona pod adresem www.greenenergycongress.pl, na której ogłaszany jest Konkurs oraz publikowane są wyniki Konkursu.

Strona internetowa konkursu – strona internetowa Organizatora poświęcona wyłącznie Konkursowi Top Eco Innovation, prowadzona pod adresem www.greenenergycongress.pl/top-eco-innovation, na której zamieszczony jest Regulamin, ogłoszony jest Konkurs oraz publikowane wyniki Konkursu.

Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której jednak prawo polskie przyznaje zdolność prawną, która poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na Stronie internetowej konkursu zarejestrowała się w celu wzięcia udziału w Konkursie, a także zapoznała się i zaakceptowała Regulamin.

Jury – zespół arbitrów powołany w związku z przeprowadzeniem Konkursu, działający na podstawie przygotowanego przez Organizatora regulaminu, którego zadaniem jest wyłonienie nagrodzonych następującymi tytułami: zwycięzcy w kategorii Produkt, zwycięzcy w kategorii Usługa, zwycięzcy w kategorii CSR, wyróżnienie w kategorii Produkt, wyróżnienie w kategorii Usługa, wyróżnienie w kategorii CSR. 

Finał Top Eco Innovation – uroczystość zorganizowana w trakcie Green Energy Congress, podczas której następuje oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu, nadanie tytułów oraz wręczenie nagród.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs Top Eco Innovation jest częścią konferencji Green Energy Congress. Konferencja skupia się wokół wystąpień prelegentów w trzech obszarach: energetyka, przemysł, społeczeństwo, paneli dyskusyjnych oraz Konkursu Top Eco Innovation. Konkurs składa się z następujących części: projekt konkursowy w kategorii Produkt, projekt konkursowy w kategorii Usługa, projekt konkursowy w kategorii CSR. 

2. Konkurs jest prowadzony na zasadach niniejszego Regulaminu oraz zgodnie z zasadami prawa polskiego.

3. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej konkursu www.greenenergycongress.pl , jako załącznik do formularza zgłoszeniowego. Przed wzięciem udziału w Konkursie, Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. Wzięcie udziału w Konkursie równoznaczne jest  z akceptacją Regulaminu, co wymaga zaznaczenia odpowiedniej opcji w procesie rejestracji.

4. Konkurs ogłaszany jest za pośrednictwem Portalu www.greenenergycongress.pl i strony internetowej konkursu www.greenenergycongress.pl/top-eco-innovation.

5. Konkurs przeprowadzany jest w celu promocji trendu życia bardziej eko i budowania świadomości o możliwościach wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w różnych sektorach gospodarki Polski.

6. Bezpośrednim celem Konkursu Top Eco Innovation, jest:

a) promowanie nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań produktowych i wdrażanie ich na rynek,

b) promowanie nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań usługowych i wdrażanie ich na rynek,

c) promowanie nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań w obszarze CSR – społecznej odpowiedzialności biznesu i wdrażanie ich na rynek,

d) promowanie inicjatorów innowacyjnych rozwiązań w obszarze dbałości o klimat i środowisko.

7. Celem Konkursu jest również:

a) nagrodzenie najlepszych, innowacyjnych projektów w kategorii Produkt,

b) nagrodzenie najlepszych, innowacyjnych projektów w kategorii Usługa,

c) nagrodzenie najlepszych, innowacyjnych projektów w kategorii CSR

d) wyróżnienie innowacyjnych projektów w kategoriach: Produkt, Usługa, CSR.

III. FINANSOWANIE KONKURSU

1. Uczestnictwo w Konkursie Top Eco Innovation jest odpłatne. Opłata za uczestnictwo w Konkursie wynosi 750,00 zł netto, płatne 14 dni od zarejestrowania formularza zgłoszeniowego. Opłaty zgłoszeniowej dokonuje podmiot składający zgłoszenie do Konkursu.

2. Konkurs Top Eco Innovation jest finansowany także ze środków własnych Organizatora oraz środków pozyskanych od sponsorów i partnerów Green Energy Congress.

3. Dla organizacji pozarządowych działających non-profit udział w Top Eco Innovation jest bezpłatny. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej decyzji w sprawie możliwości bezpłatnego zgłoszenia danego projektu do konkursu.

4. Uczestnicy Konkursu uiszczają opłatę za udział w Top Eco Innovation w kwocie 750,00 zł netto poprzez płatność elektroniczną. Wpłat należy dokonywać na wskazany przez Organizatora numer konta: 34109020530000000141885382, Woo Agency Sp. z o.o., ul. Konstantego Brandla 3, 30-732 Kraków. Numer konta do wpłat zostaje udostępniony podmiotowi składającymi zgłoszenie do Konkursu drogą mailową po przeprocesowaniu rejestracji.

5. Opłata zgłoszeniowa nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem uzasadnionych sytuacji, rozpatrywanych indywidualnie przez Organizatora. 

IV. PRZEDMIOT KONKURSU

1. Przedmiotem Konkursu Top Eco Innovation jest wyłonienie najlepszych projektów w trzech kategoriach: Produkt, Usługa, CSR, charakteryzujących się innowacyjnością i realnymi możliwościami wpływu na poprawę stanu klimatu i środowiska. Do Konkursu zgłaszać można wszelkiego rodzaju realizacje z zakresu produktów, narzędzi, rozwiązań. 

2. Do konkursu Top Eco Innovation kwalifikują się projekty realizowane w Polsce i za granicą. 

V. KATEGORIE KONKURSU

1. Top Eco Innovation – kategorie:

1) Produkt – nowoczesne produkty, wpływające na ekologię, bezpieczeństwo, optymalizację kosztów energii i obszary pokrewne,

2) Usługa – działania osób lub firm, które wpływają na poprawę stanu środowiska w kraju lub edukują innych w tym obszarze,

3) CSR/ kampania społeczna/ kampania marketingowa – proekologiczne działania w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu, wspierające troskę o środowisko, energooszczędność, działania prewencyjne i świadomościowe.

VI. UCZESTNICY KONKURSU

Uczestnikiem Konkursu Top Eco Innovation może być:

a) pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

b) osoba prawna, 

c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której jednak prawo polskie przyznaje zdolność prawną.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie Top Eco Innovation jest zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu oraz zarejestrowanie się w Konkursie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na Stronie internetowej Konkursu.

VII. ZGŁOSZENIA

1. Zainteresowani udziałem w Konkursie Top Eco Innovation powinni:

a) zarejestrować się do udziału w Konkursie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej Konkursu www.greenenergycongress.pl/top-eco-innovation;

b) uiścić opłatę w wysokości 750,00 zł netto w terminie 14 dniu od przesłania formularza zgłoszeniowego, 

c) w momencie rejestracji lub później, ale w nieprzekraczalnym terminie 10 września 2021, przesłać projekt konkursowy

d) nieobligatoryjnie do zgłoszenia dołączyć można materiały dodatkowe, takie jak: materiały graficzne, materiały obrazujące np. efektywność projektu, zdjęcia prezentujące realizację projektu, materiały video, spoty etc. Przesłane materiały nie mogą zawierać logotypów Zgłaszającego. 

e) przesłać swój projekt w nieprzekraczalnym terminie – do 10 września 2021.

2. Prezentacja projektu w Power Point, fotorelacja, film oraz inne materiały dodatkowe nie mogą być obrandowane, ani zawierać nazw lub logotypów zgłaszającego.

3. Uczestnik Konkursu Top Eco Innovation może zgłosić jeden projekt w jednej kategorii. 

4. Prawidłowe zgłoszenie do Konkursu Top Eco Innovation powinno spełniać poniższe wymagania:

a) wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Konkursu www.greenenergycongress.pl/top-eco-innovation;

b) dostarczenie Organizatorowi Konkursu prezentacji zgłoszonego projektu; 

c) prezentacja zgłoszonego projektu powinno zostać dostarczona Organizatorowi Konkursu bezpośrednio przy rejestracji lub drogą mailową w nieprzekraczalnym terminie do 10 września 2021

d) prezentacja projektu może mieć formę prezentacji, zdjęć, spotów, filmów lub innych form, w których została przygotowana przez Zgłaszającego; w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, Zgłaszający powinien skontaktować się z Organizatorem;

d) maksymalna długość filmu video może wynosić 120 s. (link do pobrania filmu);

e) łączna waga wgrywanych do panelu konkursowego plików nie może przekroczyć 10 MB (nie dotyczy filmu i materiałów dodatkowych, które są dołączane do zgłoszenia w postaci linku).

5. Osoba wypełniająca formularz zgłoszeniowy oświadcza, że:

a) dane podane przez uczestnika są zgodne z prawdą;

b) wykorzystanie danych i informacji zawartych w zgłoszeniu nie narusza prawa, dobrych obyczajów, ani jakichkolwiek praw i dóbr osób trzecich lub tajemnicy handlowej;

c) błędne wypełnienie formularza, brak jednego z elementów obligatoryjnych w zgłoszeniu, niedokonanie opłaty za udział w wymaganym terminie lub przesłanie prac po upływie terminu zgłoszenia – stanowią podstawę odmowy przyjęcia zgłoszenia.

6. Jeżeli zgłoszenie i załączniki do zgłoszenia będą zawierały informacje poufne – Zgłaszający zobowiązuje się do ich wskazania Organizatorowi, który nie jest uprawniony do ich publikowania i rozpowszechniania.

7. Zgłoszenia przygotowane niezgodnie z wytycznymi zawartymi w regulaminie będą odrzucone. Istnieje możliwość naniesienia poprawek i ponownego dostarczenia Organizatorowi wszystkich części bądź wybranego elementu zgłoszenia. 

8. Zgłaszający wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z materiałów składających się na zgłoszenie konkursowe (poza wskazanymi jako poufne), w szczególności składających się na projekt zgłoszony do Konkursu, w tym na korzystanie z dowolnych fragmentów tych materiałów, na wszelkich znanych polach eksploatacji, w tym wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności w następującym zakresie:

· działaniach informacyjnych i promocyjnych związanych z Top Eco Innovation i Green Energy Congress, które obejmować mogą: rozpowszechnianie wydawnictw zawierających prace, publiczne pokazy, prezentacje i wystawy, publiczne wyświetlanie, udostępnianie na stronach internetowych;

· w celach szkoleniowych, obejmujących m.in. prezentacje w ramach szkoleń i prelekcji;

· w celach promocji zwycięzców Konkursu.

9. Zgłaszający, w celu realizacji przez Organizatora uprawnień określonych w pkt. 14, udziela Organizatorowi nieograniczonej czasowo i terytorialnie, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z wymienionych powyżej materiałów, we wskazanym powyżej zakresie, w zamian za możliwość uczestniczenia w Top Eco Innovation i Green Energy Congress oraz promocji Zgłaszającego.

10. Zgłaszający, na podstawie udzielonej licencji, upoważnia Organizatora do dokonywania zmian w tych materiałach, wynikających z opracowania redakcyjnego lub niezbędnych z punktu widzenia celów informacyjnych i promocyjnych Konkursu.

11. Organizator zastrzega sobie również prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa naruszenia prawa, dobrych obyczajów, i jakichkolwiek praw i dóbr osób trzecich lub tajemnicy handlowej, lub z innych uzasadnionych przyczyn.

12. Zgłoszenia projektów mogą być dokonywane wyłącznie w języku polskim.

13. W przypadku przekroczenia terminu w dokonaniu Zgłoszenia – Organizator może przyjąć Zgłoszenie, które zostanie doręczone Organizatorowi do daty ustalonej z organizatorem (ostateczny termin) po uprzednim zobowiązaniu się Podmiotu Zgłaszającego do zapłaty kary za opóźnienie w wysokości 375 zł netto. Opłata jest naliczana dla każdego zgłoszenia.

VIII. JURY I OCENA ZGŁOSZEŃ

1. Jury składa się z przedstawicieli partnerów, sponsorów i organizatora Green Energy Congress.

2. Jury ma 5 dni na oddanie głosu w głosowaniu, tj. od 15 września 2021 do 20 września 2021.

3. Wybór nominowanych do nagrody głównej odbywa się za pomocą głosowania, w którym Jury wskazuje po jednym, wybranym projekcie w każdej z kategorii.

4. Lista zgłoszonych projektów udostępniona jest wszystkim członkom jury za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5. Jury ocenia nadesłane zgłoszenia stosownie do swojego uznania, biorąc pod uwagę: innowacyjność,  efektywność ekologiczną, dostępność społeczną, korzyści gospodarcze, ale przede wszystkim korzystny wpływ przedstawionego projektu na klimat i środowisko.

6. Wybór zwycięzców odbywa się za pomocą głosowania, w którym Jury oddaje po jednym zwycięskim głosie na projekt w każdej kategorii: Produkt, Usługa, CSR. Zwycięzcami zostają po trzy projekty w każdej kategorii – odpowiednio pierwsze, drugie i trzecie miejsce, które zdobędą odpowiednio największą ilość głosów. W przypadku, gdy kilka projektów zdobędzie taką samą liczbę głosów, decydujący głos ma Przewodniczący Jury, wybrany ze strony Organizatora. 

7. Głosowanie odbywa się na platformie ZOOM. Podczas głosowania musi być obecne 50 proc. składu osobowego Jury. Decyzja Jury jest ostateczna. Członkowie Jury nieobecni podczas głosowania tracą prawo głosu.

8. W każdej z trzech kategorii – Produkt, Usługa, CSR – przewidziane jest także wręczenie wyróżnień.

IX. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych podanych poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.greenenergycongress.pl i www.greenenergycongress.pl/top-eco-innovation jest Organizator.

2. Dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu.

3. Realizowanie praw wglądu, poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania, możliwe jest poprzez kontakt z Organizatorem pod adresem pumplab@pumplab.pl.

4. Dane podawane są dobrowolnie, jednak ich niepodanie przez Uczestnika lub niewyrażenie przez niego zgody na ich przetworzenie celu przeprowadzenia Konkursu uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.

X. NAGRODY

Zwycięskie projekty w poszczególnych kategoriach zostaną nagrodzone odpowiednio:

1. zwycięzcy w kategorii Produkt, za zajęcie odpowiednio pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca, zostaną nagrodzeni tytułem Top Eco Product i statuetką,

2. zwycięzcy  w kategorii Usługa, za zajęcie odpowiednio pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca, zostaną nagrodzeni tytułem Top Eco Usługa i statuetką, 

3. zwycięzcy w kategorii CSR, za zajęcie odpowiednio pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca, zostaną nagrodzeni tytułem Top Eco CSR i statuetką. 

XI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

1. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród następuje podczas Gali Finałowej w trakcie Green Energy Congress, 23 września 2021.

2. Organizator informuje wszystkich Uczestników o wynikach Konkursu do 21 września 2021.

3. Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania wyników Konkursu w środkach masowego przekazu, według swojego uznania oraz publikacji skrótów prac nadesłanych przez Uczestników w ramach zgłoszenia, celem uzasadnienia wyboru zwycięzców, z wyłączeniem materiałów objętych wyraźnym, pisemnym zastrzeżeniem autora, jako nie do publikowania.

XII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub jakichkolwiek praw osób trzecich (w szczególności dóbr osobistych, danych osobowych, praw autorskich oraz praw własności przemysłowej), w związku ze zgłoszeniem nadesłanym na Konkurs oraz ich wykorzystaniem na potrzeby Konkursu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość lub rzetelność danych, informacji lub materiałów zawartych w zgłoszeniach.

3. Członkowie Jury zobowiązują się do niegłosowania w kategorii, w której do Konkursu przystąpił pracownik, współpracownik lub członek rodziny członka Jury albo inna bliska mu osoba.

4. Członkowie Jury zobowiązują się do niewykorzystywania zarówno w całości, jak i we fragmentach koncepcji zgłoszonych do konkursu przez Uczestników.

5. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

6. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, ale ich niepodanie przez Uczestnika lub niewyrażenie przez niego zgody na ich przetworzenie w celu niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, uniemożliwia jego uczestnictwo w Konkursie. Zgłaszającemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu ogłaszane będą na stronie internetowej Konkursu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnicy Konkursu postępują w sposób zgodny z Regulaminem. W tym celu może żądać od Uczestnika m.in. wyjaśnień lub podania określonych danych.