§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w konferencjach organizowanych przez platformę PumpLab – www.pumplab.pl – z siedzibą w Krakowie.

 2. Jeżeli w treści Regulaminu wprost nie zastrzeżono odmiennie, wymienione niżej pojęcia pisane wielką literą mają następujące znaczenie: 

Kongres – oznacza organizowany w trybie hybrydowym przez Organizatora Kongres Green Energy Congress, którego dotyczy Rejestracja; 

Rejestracja – proces upoważniający do udziału w Kongresie, polegający na uzupełnieniu danych (imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, stanowisko, nazwa firmy) celem zarejestrowania uczestnika Kongresu i możliwości weryfikacji podczas wydarzenia. Rejestracja uczestnictwa w Kongresie jest równoznaczna z akceptacją warunków Regulaminu. Rejestracja płatnego uczestnictwa w Kongresie równoznaczna jest z akceptacją warunków Regulaminu, w tym obowiązku uiszczenia opłaty, stosownie do stawek określonych w Cenniku (obowiązuje tylko uczestników wyrażających chęć udziału w wydarzeniu na żywo, do którego upoważniają Bilety VIP); 

Rejestrujący – osoba dokonująca procesu rejestracji, celem uczestnictwa w Kongresie. Uczestnictwo w Kongresie bez uprzedniej rejestracji nie jest możliwe; 

Formularz zgłoszeniowy – oznacza formularz dostępny pod adresem www.greenenergycongress.pl. lub www.greenenergycongress.pl/top-eco-innovation/, za pomocą którego następuje Rejestracja; 

Uczestnik – posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, osoba prawna  lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana do udziału w Kongresie;

Uczestnik Online – zarejestrowana osoba, biorąca udział w wydarzeniu za pośrednictwem łączy komunikacyjnych (Internetu), z dostępem do formatów audio i video; osoba niebiorąca udziału w wydarzeniu bezpośrednio „na żywo”. Dostęp online do wydarzenia jest bezpłatny.

Bilety VIP – oznaczają płatny dostęp do wydarzenia na żywo, w miejscu prowadzenia Kongresu. Ilość Biletów VIP zostanie określona przy zachowaniu pełnego reżimu sanitarnego, obowiązującego w momencie organizacji Kongresu. 

Kupujący – posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała płatnej Rejestracji. 

O płatnym uczestnictwie w Kongresie mowa jedynie w przypadku uczestnictwa „na żywo”, w miejscu organizacji Kongresu.

Cennik – oznacza obowiązujący cennik uczestnictwa w Kongresie, dostępny na stronie internetowej www.greenenergycongress.pl

Dzień roboczy – oznacza każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 

Organizator – portal PumpLab, reprezentowany przez Woo Agency Sp. z o.o., ul. Konstantego Brandla 3, 30-732 Kraków 60-754, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS nr 0000765626; NIP: 6793179154, REGON: 382335411;

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

Więcej informacji o Kongresie, w tym informacja o terminach, w których ma się odbywać, dostępnych jest na stronie internetowej pod linkiem www.greenenergycongress.pl

§ 2 Rejestracja i Zawarcie umowy

1. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza zgłoszeniowego albo za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

2. Jeżeli Rejestracji dokonuje osoba inna niż Uczestnik, Rejestrujący ponosi odpowiedzialność za prawdziwość przekazywanych informacji. Rejestrujący powinien również posiadać udzielone mu przez Uczestnika upoważnienie do przekazania Organizatorowi danych osobowych Uczestnika do ich przetwarzania. 

3. Do zawarcia umowy na warunkach określonych w Formularzu zgłoszeniowym, Cenniku i Regulaminie dochodzi z chwilą otrzymania przez Organizatora od Rejestrującego Formularza zgłoszeniowego albo złożenia zamówienia pocztą elektroniczną. 

4. W przypadku Rejestrującego wykupującego płatny dostęp do wydarzenia w postaci Biletów VIP, po otrzymaniu Formularza zgłoszeniowego albo wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną, Kupujący skierowany zostanie do strony płatności. Po prawidłowym przeprocesowaniu zamówienia, Kupujący otrzyma drogą mailową potwierdzenie zakupu. Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT na zakupione Bilety VIP upoważniające do udziału w Kongresie. 

5. Zakup dostępu do wydarzenia na żywo, w miejscu organizacji Kongresu (Bilety VIP), jest możliwy za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej. 

6. Najpóźniej w dniu wydarzenia, wskazanym przez Organizatora, Rejestrujący, na adres e-mail podany przy Rejestracji, otrzyma link wraz z instrukcją logowania do platformy Kongresu. 

§ 3 Uiszczenie opłaty za udział w Kongresie

 1. Cennik wskazuje wysokość opłaty za udział „na żywo” w Kongresie, w miejscu jego organizacji, dostępny po wykupieniu Biletów VIP. Dostęp online do wydarzenia jest bezpłatny. 

2. Opłatę za udział „na żywo” uiszcza się w sposób wskazany przez Organizatora. 

3. Zakup dostępu do wydarzenia na żywo, w miejscu organizacji Kongresu, jest możliwy za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej www.greenenergycongress.pl/dla-uczestnicy/.  Rejestrując się na dedykowanej stronie, Rejestrujący wyraża zgodę na przekierowanie do strony płatności. 

4. Jeżeli po dokonaniu płatności okaże się, że udział Uczestnika w Kongresie jest niemożliwy z uwagi na wyczerpanie limitu miejsc, Organizator niezwłocznie zwraca Kupującemu uiszczoną opłatę za udział Uczestnika w Kongresie. 

5. Warunkiem umożliwienia Uczestnikowi uczestnictwa w Kongresie „na żywo”, w miejscu organizacji Kongresu, jest uiszczenie opłaty zgodnie z Cennikiem. 

6. Udział w Kongresie może wiązać się z koniecznością poniesienia przez Uczestników dodatkowych opłat naliczanych przez podmioty zapewniające Uczestnikom dostęp do sieci Internet.

§ 4 Rezygnacja z uczestnictwa 

1. W przypadku uczestnictwa “na żywo”, do którego upoważnia Bilet VIP:

  1. jeśli Uczestnik zrezygnuje z uczestnictwa w Green Energy Congress do 20 sierpnia 2021, Organizator zwróci uczestnikowi koszt Biletu VIP, zgodnie z obowiązującym cennikiem,
  2. jeśli Uczestnik zrezygnuje z uczestnictwa w Green Energy Congress po 20 sierpnia 2021, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztu Biletu VIP.

2. Jeżeli, w przypadku niezależnym od Organizatora, w szczególności z uwagi na restrykcje związane z pandemią COVID-19, w wydarzeniu nie będzie można wziąć udziału “na żywo”, Organizator udostępni Uczestnikom z Biletami VIP profesjonalną platformę networkingową wraz z możliwością chatu i umawiania indywidualnych spotkań z pozostałymi Uczestnikami Green Energy Congress oraz podglądem innych Uczestników.  

§ 5 Wymagania Techniczne

1. Green Energy Congress jest usługą świadczoną drogą tradycyjną i elektroniczną poprzez transmisję sygnału audio i wideo. 

2. W celu odbioru transmisji Kongresu Uczestnik powinien dysponować: 

a) komputerem z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7/ macOS albo nowszym lub urządzeniem mobilnym z zainstalowanym systemem operacyjnym Android/iOS, wyposażonym w ekran i głośniki pozwalającym na dostęp do sieci Internet; 

b) dostęp do sieci Internet, w zależności od wybranej jakości transmisji, o przepustowości łącza co najmniej: 240p 500 kbps 360p 1 Mbps 720p 3 Mbps 1080p 7 Mbps 2K 12 Mbps 4K 22 Mbps

c) aktualną wersją przeglądarki Firefox, Opera, Microsoft Edge, Chrome lub Safari; 

3. Jeżeli Organizator w trakcie transmisji Kongresu udostępnia funkcję czatu, Uczestnik może kontaktować się z pozostałymi Uczestnikami poprzez ten czat za pomocą wiadomości tekstowych. 

4. W celu odbioru transmisji sygnału audio i wideo z Kongresu, Uczestnik klika w link, który zostanie udostępniony przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 6 Obowiązki Uczestnika, Rejestrującego lub Kupującego 

1. Uczestnik, Rejestrujący i Kupujący zobowiązani są do zapoznania z Regulaminem i jego przestrzegania. 

2. Rejestrujący i Kupujący zobowiązują się, że zgłoszeni przez niego Uczestnicy zapoznają się z Regulaminem i będą go przestrzegać. 

3. Rejestrujący i Kupujący ponoszą odpowiedzialność za zgłoszonych przez siebie Uczestników, w szczególności za przestrzeganie przez nich postanowień Regulaminu. 

4. Rejestrujący i Kupujący jest zobowiązany do poinformowania zgłaszanych przez siebie Uczestników o treści Regulaminu. 

5. Ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19 i obowiązujący reżim sanitarny, Uczestnik Kongresu zobowiązuje się do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego obowiązujących w dniu organizacji  Kongresu. Uczestnik Kongresu zobowiązany jest zachowania bezpiecznego dystansu i częstej dezynfekcji rąk. Jeśli na dzień organizacji Kongresu regulacje prawne wydane przez Radę Ministrów RP nie będą stanowić inaczej, Uczestnik zobowiązany jest do zasłaniania ust i nosa przy pomocy maseczki. Jeśli na dzień organizacji Kongresu prawo nie będzie stanowić inaczej, do zasłaniania ust i nosa Uczestnik nie może używać przyłbicy lub innych zamienników (chusta, komin, szal). 

6. Ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19, Organizator zastrzega sobie prawo do pomiaru temperatury Uczestnikom wydarzenia „na żywo”, w miejscu organizacji Kongresu oraz prelegentom biorącym udział w wydarzeniu, przed wejściem na salę kongresową. Ze względu na podwyższoną temperaturę, Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału Uczestnika/ prelegenta w Kongresie „na żywo”. 

7. Uczestnikom, Rejestrującym i Kupującym zabrania się wykorzystywania świadczonej przez Organizatora usługi w celu dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od stron umowy i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: wojna, pożar, epidemia, powódź, blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, kataklizmy społeczne albo katastrofy budowli lub budynków, przerwy w dostawie mediów. 

§ 7 Zmiany w programie Kongresu

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Kongresu, tj. m.in. osób prelegentów, tematów i godzin prelekcji, jak również terminu i miejsca przeprowadzenia Kongresu, jeżeli pomimo zachowania należytej staranności przez Organizatora pierwotny program Kongresu okaże się niemożliwy lub istotnie utrudniony do zrealizowania, np. na skutek choroby prelegenta lub innych zdarzeń będących poza jego kontrolą. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formuły Kongresu z formuły hybrydowej na formułę online, w przypadku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub wprowadzenia reżimu sanitarnego uniemożliwiającego organizację Kongresu na żywo, z obecnością prelegentów i uczestników z Biletami VIP, w miejscu organizacji Kongresu. Wówczas Organizator udostępni Uczestnikom z Biletami VIP profesjonalną platformę networkingową wraz z możliwością chatu i umawiania indywidualnych spotkań z pozostałymi Uczestnikami Green Energy Congress oraz podglądem innych Uczestników.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Kongresu w przypadku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego, stanu wyjątkowego lub innych obostrzeń związanych z pandemią COVID-19, mogących mieć wpływ na przebieg Kongresu.  

4. Organizator poinformuje Rejestrującego, Kupującego i Uczestnika o zmianach, o których mowa w pkt. 1 za pomocą komunikatów, które będą dostępne na stronie internetowej Forum dostępnej pod linkiem www.greenenergycongres.pl

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Kongresu w terminie do dnia rozpoczęcia Kongresu. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania uczestnictwa w zakresie dotyczącym poszczególnych uczestników w terminie do dnia zakończenia Kongresu, jeżeli w trakcie Rejestracji wystąpi błąd systemu komputerowego (np. awaria formularza, błędne naliczenie ceny, itp.). 

7. Oświadczenie o odstąpieniu od realizacji Kongresu Organizator składa za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Rejestrującego/ Kupującego wskazany w Formularzu zgłoszeniowym lub adres poczty elektronicznej Rejestrującego/ Kupującego, z którego złożono zamówienie. 

8. W przypadku odstąpienia od organizacji Kongresu, Organizator dokona zwrotu uiszczonej opłaty za udział w Kongresie na rachunek bankowy, z którego opłata ta została dokonana na rzecz Organizatora, w terminie 180 dni roboczych od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu – w przypadku udziału płatnego. 

§ 8 Reklamacje 

1. Rejestrujący i Kupujący może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: pumplab@pumplab.pl, a także pocztą na adres siedziby Organizatora. 

2. Reklamacje mogą być składane nie później niż 14 dnia po zakończeniu Kongresu. W przypadku złożenia reklamacji pocztą o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. 

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: a) wskazanie wydarzenia, którego reklamacja dotyczy; b) oznaczenie Rejestrującego/ Kupującego – imię i nazwisko/nazwę, adres do korespondencji, adres e-mail, telefon kontaktowy, c) przedmiot reklamacji, d) wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację. 

4. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 30 dni od momentu jej otrzymania.

§ 9 Klauzula informacyjna dla Rejestrujących, Kupujących i Uczestników

1. Administratorem danych osobowych Kupujących i Uczestników jest Woo Agency Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, ul. Konstantego Brandla 3, 30-732 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS nr 0000765626; NIP: 6793179154, REGON: 382335411. 2. Dane osobowe Rejestrujących, Kupujących i Uczestników przetwarzane są w celach określonych w Polityce Prywatności Organizatora. 

§ 10 Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego. 

2. Sądami właściwymi w zakresie wszelkich roszczeń wynikających z umowy zawartej z Organizatorem są sądy polskie. 

3. Sądem właściwym miejscowo dla sporów wynikłych z umowy jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie w każdym czasie z ważnych powodów. 

6. Treściami cyfrowymi przekazywanymi Rejestrującym, Kupującym i Uczestnikom będącym konsumentami są w szczególności: a) wiadomość przekazywane drogą mailową; b) faktury VAT; c) transmisja sygnału wideo i audio z Kongresu oraz Regulamin, o ile Rejestrujący, Kupujący lub Uczestnik zdecyduje się na jego pobranie 

7. Regulamin jest dostępny na stronie organizatora www.greenenergycongresss.pl. 

8. Regulamin obowiązuje od 10.03.2021.